Inžinierskogeologický prieskum

Nevyhnutná súčasť zakladania každej stavby je prieskum. Naša spoločnosť ponúka Inžinierskogeologický prieskum pre každú stavbu, či už to je rodinný dom, polyfunkčná budova, nová komunikácia alebo overenie zosuvu. Prečo vám pukajú v dome omietky alebo vznikajú trhliny sa dá upresniť geologickým prieskumom.

Na zistenie inžiniersko-geologických pomerov stavieb/stavenísk teba vykonať sondy (exteriérové vrty, odber vzoriek zemín a hornín). Po sondáži sa zistí zloženie zemín a podzemnej vody, ktoré sa následne vyhodnotia laboratórnou analýzou a získane výsledky sa spracujú v záverečnej správe IGP. Tento prieskum nie je zákonom predpísaný no po jeho vykonaní vie statik lepšie a presnejšie určiť postup pri riešení založenia stavby (základu, pilierov, sanovania)
 

Inžinierskogeologickým prieskumom sa

  1. skúmajú, zisťujú a overujú inžinierskogeologické pomery vybraného územia, v ktorom sa uvažuje o realizácii výstavby
  2. zisťujú podmienky stability územia, v ktorom sa uvažuje o realizácii výstavby
  3. spracuvajú geologické podklady na účely územného spracovania
  4. zisťujú podmienky stabilityúzemia náchylného na zosúvanie s návrhom na stabilizovanie územia

 

Pri rozdelení inžinierskogeologického prieskumu na etapy sa

  1. v orientačnom prieskume vykonáva súbor geologických prác potrebných na zistenie základných charakteristík územia a na zásadné posúdenie možnosti a vhodnosti územia na výstavbu alebo na iné využitie; na zosuvných územiach sa skúmajú aj príčiny vzniku deformácií a posudzuje sa potreba ich stabilizácie, prípadne sanácie,
  2. v podrobnom prieskume vykonávajú práce, na ktorých základe sa spracuvajú podklady na spracovanie projektovej dokumentácie výstavby s návrhmi na zakladanie stavieb, a na zosuvných územiach pri objektoch ohrozených zosuvom sa určia podmienky na zabezpečenie stavility územia náchylného na zosúvanie
  3. v doplnkovom prieskume vykonávajú geologické práce, ktorými sa pri výstavbe alebo prevádzke stavby spresňujú získané geologické poznatky, sleduje sa správanie stavby a účinku jej prevádzky s ohľadom na konkréetne geologické podmienky a na jej vplyv na životné prostredie.

IGP vrtná súprava Odvrtané vzorky na jadro

Pre vypracovanie cenovej ponuky nás kontaktujte

 

Použité zdroje:
Zbierka zákonov č. 51/2008 Čiastka 20 §6