Mikropilóty

ZväčšiťMikropilóta je štíhly základový prvok, ktorý prenáša osové zaťaženia (tlakové i ťahové) od stavebného objektu do hlbších a únosnejších vrstiev základovej pôdy. V podstate sa jedná o vŕtané pilóty priemeru do 300 mm, ktoré sú svojim koreňom votknuté do okolitej horniny injektážou. Použitie mikropilót je výhodné najmä v prípadoch zakladania objektov v stavebne obmedzených priestoroch, pri rekonštrukcii objektoch a úprave ich zakladania, pri podchytení súčasných základov objektov či pri zaistení razenia podzemných diel. Mikropilóta pozostáva z troch častí:

  • hlavy, ktorá preberá zaťaženie od stabebnej konštrukcie,
  • drieku, ktorý prechádza obyčajne neuńosnými vrstvami,
  • koreňa, ktorý je injektovanám votknutý do okolitých hornín a odovzdáva jej zaťaženie od stavebného objektu.

Zväčšiť

Výstuž mikropilóty najčastejšie tvorí zostava z dielov oceľových trubiek. Ide o tzv. trubkové mikropilóty (76/10 mm, 89/16 mm, respektíve iných rozmerov), spojených skrutkovými spojovníkmi. Diely v koreňovej časti sú pre možnosť injektovania urobené s perforáciou, ktorá je prekrytá gumovými manžetami. Výstuž môže byť tvorená armokošom zhotoveným z prútov stavebnej ocele, napr. 3-5 ø32 mm (tzv. armokošové). Injektovanie koreňovej časti je v prípade oceľových rúrok realizované priamo cez tieto rúrky, v druhom prípade je armokoš vybavený klasickou manžetovou rúrkou z PVC s profilom 32/3,6 mm. Koreňová časť sa obyčajne injektuje vzostupným spôsobom pomocou dvojitého obturátora, umožňujúceho viacnásobné riadené injektovanie.

Hlava mikropilóty je obyčajne tvorená roznášacou doskou, ktorá bude neskôr trvalo zabudovaná do nadväzujúcej základovej konštrukcie. Mikropilóty prenášajúce tlakové zaťaženie majú roznášaciu dosku hlavy privarenú k vystužovacej rúrke, zatiaľ čo u mikropilót prenášajúcich ťahové zaťaženie je roznášacia doska s vystužovacou rúrkou spojená spojovníkom s vnútornou poistnou skrutkou.

Pre vypracovanie cenovej ponuky nás neváhajte kontaktovať.