Záporové paženie

Záporové paženie (tzv. Berlínske) je ďalším technologickým postupom, ktorým sa spoločnosť GEOVRT s.r.o. v rámci svojich činností zaoberá. Záporové paženie patrí medzi Statické zabezpečenie stavebných jám a výkopov. Okrem záporového paženia sa na zabezpečenie jám používa paženie, pilótové steny, striekaný betón - Torkrét a iné.

Je metóda paženia stien stavebných jám, ktoré sa nachádzajú nad hladinou podzemnej vody. Skladá sa zo zápor, pažiny (trám používaný na výdrevu) a prípadne kotiev, ktoré vedú skrz oceľové trámy po celej dĺžke. Zápory môžu byť z valcovaných oceľových profilov, tie sa do zeme osádzajú do už pripravených dier alebo sa môžu zabaraniť. Osádzané sú pod úroveň budúcej stavebnej jamy. Na zápory sa najčastejšie používajú profili valcovanej ocele tvaru I, 2xU (zvarene dokopy) alebo profily HEB. Presné rozmery ako sú hĺbka vrtu, dĺžka oceľových profilov a betónu na fixáciu, určuje statik.

Pažiny/výdreva je výplň medzi záporami, ta vytvára akúsi stenu, ktorá odoláva zemnému tlaku. Výdreva je obvykle z dreva - guľatín alebo hranolov, môžu sa však použiť aj  oceľové pažiny. Aby sa výdreva nehýbala a držala na mieste tak sa používajú kliny, ktorými sa zaručuje plný kontakt s paženou zeminou. Priestor, ktorý vznikne medzi vydrevou a stenou výkopu musí byť zasýpany vhodným materiálom (aby bol kontakt medzi výdrevou a stenou výkopu).

Pri tomto technologickom postupe sa postupuje vopred určenými krokmi. Zameranie a vytýčenie bodov pre vyvŕtanie dier a osadenie zápor. Následne sa odkope po prvú kotevnú úroveň a osadí sa výdreva. Pokiaľ to je navrhnuté tak sa kotvy predopnú a môže sa odkopávať nižšie až po navrhnutý spodok stavebnej jamy.